برنامه هفتگی - سایت اعضای هیات علمی دانشگاه محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

دکتری تخصصی

مهندسی صنایع

m.rajabzadeh@mahallat.ac.ir

مرتضی رجب زاده


برنامه هفتگی

ايام هفته10:00 - 8:0012:00 - 10:0013:30 - 12:0015:30 - 13:3017:30 - 15:3019:30 - 17:30
شنبه مدیریت کیفیت و بهره وری (فرد)

مهندسی فاکتورهای انسانی (زوج)
يک شنبه مدیریت کیفیت و بهره وری اصول بازاریابی مبانی کارآفرینی
دوشنبه
سه شنبه مهندسی فاکتورهای انسانی
چهار شنبه